Рибарско подручје "Дунав"


Руководилац Одељења за рибарство
Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ "Тимочке шуме" Бољевац
Стручно лице на РП "Дунав"
Петар Нећак, 064/815-50-03
Томислав Куљанин, 064/856-33-81
Александра Комарницки-Ћирлић, 064/856-45-92

Рибочуварска служба на рибарском подручју "Дунав"


Зоран Брандић - пословођа рибочуварске службе
Дејан Петровић
Милисав Димитријевић
Ђорђе Степановић
Димитрије Бондокић
064/815-5145
064/856-3322
064/856-3430
064/856-3432
064/856-3429

Рибарско подручје "Дунав" установљено је на риболовним водама водотока река:

РЕКА ДУНАВ ОД ГРАНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ЂЕРДАП" НА 940. км ДО УШЋА ТИМОКА НА 845. км ТОКА

ОСТАЛЕ ПРИТОКЕ НАВЕДЕНЕ РЕКЕ И ДРУГЕ ПРИРОДНЕ ИЛИ ВЕШТАЧКЕ РИБОЛОВНЕ ВОДЕ КОЈЕ СУ У ГРАНИЦАМА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА*, ОСИМ РИБОЛОВНИХ ВОДА У ОКВИРУ ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

БОРСКО ЈЕЗЕРО

Режими заштите

РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ ИЗ ЧАМЦА ЈЕ ДОЗВОЉЕН:

Дунав, на "језеру", између црпне станице код ХЕ "Ђердап 1" и ХЕ "Ђердап 2" (940-863.км)

РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ ИЗ ЧАМЦА ЈЕ ЗАБРАЊЕН:

Дунав, 863-860.км (ХЕ "Ђердап 2" - Лука у Прахову)

РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ ЈЕ ЗАБРАЊЕН:

Острво Бродске преводнице ХЕЂ2/Пасарела

ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ ЈЕ ЗАБРАЊЕН:

РЕКА ДУНАВ:

Дунав, 863-860.км (ХЕ "Ђердап 2" - Лука у Прахову)

Ушће реке Тимока

Вајуга

Вез брода "Истрајни" (узводно, низводно и управно на матицу реке у дужини од 200 м)

Велеснички залив

Милутиновачки залив

Корбово ("Корбовске баре")

Место звано "Буторке"

Грабовичко поље

Брза Паланка (од шпица Такмичарске стазе до шпица фабрике "Термовент")

Ушће Слатинске реке

Залив реке Замне

Ушће Каменичке реке

Ушће канала Јасеничке реке

Радујевачке баре

Зимовник у луци "Прахово"

Све плавне површине лево и десно од канала Јасеничке реке и "балте" (баре) у потезу Мале Врбице

Заштита и одрживо коришћење ихтиофауне и водотокова који се налазе у оквиру граница рибарског подручја "Дунав", спроводиће се и спровођењем мера као што су:

1. Спровођење одредби прописаних Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Сл. гл. РС", бр. 128/14) и важећих подзаконских аката, а посебно Наредбе о мерама за очување и заштиту рибљег фонда ("Сл. гл. РС", бр. 56/15);

2. подстицати неограничен риболов (подразумева се употреба законски дозвољених алата и техника) алохтоних врста риба;

3. уредно и законски прописано обележавање одговарајућим таблама свих вода на рибарском подручју, а посебно посебних станишта риба и вода под посебним режимима риболова и њихово редовно одржавање;

4. контрола забране риболова врста које су трајно или привремено (у време мреста) забрањене за риболов;

5. контрола риболова на теренима за које је уведена привремена забрана риболова у дефинисаном временском интервалу;

6. праћење активности матичних примерака риба током периода репродукције;

7. контрола да ли се рекреативни и привредни риболов одвијају у складу са прописаним режимом;

8. контрола појаве утицаја загађивача и адекватно и правовремено реаговање у случају акцидената;

9. интензивирање активности на сузбијању свих видова криволова, а посебно у вези са коришћењем забрањених мрежарских и других алата (електрориболов, криволов помоћу плина и др.);

10. упозоравање свих риболоваца да не остављају чврсти отпад за собом;

11. едукативни рад са риболовачком популацијом, посебно са млађим категоријама (опомене, упозорења, директна објашњења на терену и др.).

Преузмите списак локација где можете купити дозволу за рекреативни риболов. Кликните овде.

Правила понашања на и у близини воде за РП "Дунав". Кликните овде.

Информатор за рекреативни риболов. Кликните овде.

Правила и услови обављања привредног риболова, кликните овде.

Примена новог Правилника о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов, кликните овде.