Рибарско подручје "Београд"


Руководилац Одељења за рибарство
Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ "Београд"
Стручно лице на РП "Београд"
Петар Нећак, 064/815-50-03
Новак Новаковић, 064/856-30-61
Ивана Станковић, 064/81-555-18

Рибочуварска служба на рибарском подручју "Београд"


Јован Грчић, пословођа
Дарко Милинковић, рибочувар
Миломир Мариновић, рибочувар
Душан Дракулић, рибочувар
Ђорђе Љубишић, рибочувар
Никола Паунеску, рибочувар
Славко Лужаић, рибочувар
Слободан Орозовић, рибочувар
Љубомир Ранисављевић, рибочувар
Владимир Баиловић, рибочувар
Владан Брајовић, рибочувар
Јанко Станаревић, рибочувар
Миодраг М. Илић, рибочувар
Марко Чађеновић, рибочувар
Миодраг Р. Илић, рибочувар
Милан Тошић, рибочувар
064/856-30-95
064/856-30-94
064/856-30-38
064/856-30-77
064/856-30-76
064/856-30-75
064/856-31-32
064/856-30-65
064/856-31-01
064/856-30-53
064/856-30-64
064/856-30-42
064/856-30-09
064/856-30-74
064/856-30-80
064/856-30-29

Рибарско подручје "Београд" установљено је на риболовним водама водотока река:

РЕКА САВА ОД 49 км ДО УШЋА У ДУНАВ

РЕКА ДУНАВ ОД СТАРИХ БАНОВАЦА НА 1187 км ДО ВЕЛИКОГ СЕЛА НА 1150 км РЕЧНОГ ТОКА

ОСНОВНЕ И ДЕТАЉНЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА "ПАНЧЕВАЧКИ РИТ"

ОСНОВНЕ И ДЕТАЉНЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА "ГАЛОВИЦА" ОД УШЋА У САВУ ДО 23 км ТОКА

ОСТАЛЕ ПРИТОКЕ НАВЕДЕНИХ РЕКА И ДРУГИХ ПРИРОДНИХ ИЛИ ВЕШТАЧКИХ РИБОЛОВНИХ ВОДА КОЈЕ СУ У ГРАНИЦАМА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА, ОСИМ РИБОЛОВНИХ ВОДА У ОКВИРУ ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

Мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда

Током трајања Привременог програма спроводићемо следеће мере заштите рибарског подручја "Београд":

ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ ЗАБРАЊЕН ЈЕ НА СЛЕДЕЋИМ ЛОКАЦИЈАМА:

РЕКА ДУНАВ:

Батин канал 1173-1175 км

Јојкићев Дунавац 1168 км

Рукавац Аде Хује 1163 км

Мале воде и Великоселски рит 1150 км

Велико и Мало Ратно острво 1172-1169 км

Коњско острво (заштитни појас 50m водене површине-односно од коте 70,10)

Лука Београд

Лука Панчево

РЕКА САВА:

Чукарички рукавац и зимовник 4 км

Лева обала 8-11км (канал Галовица и Петрац од ушћа у Саву до црпне станице)

Остружнички канал 13. км

Ада Маџарлија 14. км

Ушће реке Колубаре 27. км

Јаковачки канал 16. км

РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ ЗАБРАЊЕН ЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ:

Канал "ВИЗЕЉ" у дужини од 600m на локацији 3+150 до 3+750 m

Заштита и коришћење ихтиофауне и водотока који се налазе у оквиру граница рибарског подручја "Београд" спроводиће се и спровођењем мера као што су:

1. Спровођење одредби прописаних Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени Гласник РС", бр. 128/14) и важећих подзаконских аката;

2. подстицати неограничен риболов (подразумева се употреба законски дозвољених алата и техника) алохтоних врста риба;

3. уредно и законски прописано обележавање одговарајућим таблама свих вода на рибарском подручју, а посебно посебних станишта риба и вода под посебним режимима риболова и њихово редовно одржавање;

4. контрола забране риболова врста које су трајно или привремено (у време мреста) забрањене за риболов;

5. контрола риболова на теренима за које је уведена привремена забрана риболова у дефинисаном временском интервалу;

6. праћење активности матичних примерака риба током периода репродукције;

7. контрола да ли се рекреативни и привредни риболов одвијају у складу са прописаним режимом;

8. контрола појаве утицаја загађивача и адекватно и правовремено реаговање у случају акцидената;

9. интензивирање активности на сузбијању свих видова криволова, а посебно у вези са коришћењем забрањених мрежарских и других алата (електрориболов, риболов помоћу плина и др.);

10. упозоравање свих риболоваца да не остављају чврсти отпад за собом;

11. едукативни рад са риболовачком популацијом, посебно са млађим категоријама (опомене, упозорења, директна објашњења на терену и др.).

Преузмите списак локација где можете купити дозволу за рекреативни риболов, кликните овде.

Правила понашања на и у близини воде за РП "Београд", кликните овде.

Информатор за рекреативни риболов, кликните овде.

Правила и услови обављања привредног риболова, кликните овде.

Примена новог Правилника о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов, кликните овде.