Рибарство

На основу чл. 9. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Сл. гласник РС", број 128/2014) ЈП "Србијашуме" су поверена на привремено управљање, на период од годину дана (током 2016. године) следећа рибарска подручја:

1. РП "Београд": риболовне воде реке Саве од 49. km до ушћа у Дунав, риболовне воде реке Дунав од Старих Бановаца на 1187. km до Великог Села на 1150. km речног тока, основне и детаљне каналске мреже хидромелиорационог система "Панчевачки рит", основне и детаљне каналске мреже хидромелиорационог система "Галовица" од ушћа у Саву до 23. km тока и риболовне воде свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.

2. РП "Дунав": риболовне воде реке Дунав од границе Националног парка "Ђердап" на 940. km до ушћа Тимока на 845. km и свих осталих притока наведене реке и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.

3. РП "Млава": риболовне воде реке Дунав од ушћа Нере у Дунав на 1075. km до границе Националног парка "Ђердап: на 1040. km, риболовне воде реке Пек, Млаве, Ресаве и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.

Корисник издаје годишњу дозволу за рекреативни риболов у јединицама локалне самоуправе које су наведене у Уговору о привременом уступању на коришћење рибарског подручја и то:

РП "Београд": град Београд (општине: Земун, Нови Београд, Савски венац, Сурчин, Врачар, Стари град, Вождовац, Раковица, Звездара и Палилула);

РП "Дунав": општина Кладово, општина Неготин и општина Бор;

РП "Млава": град Пожаревац, општина Велико Градиште, општина Голубац, општина Мало Црниће, општина Кучево, општина Мајданпек, општина Жабари, општина Петровац,општина Жагубица, општина Свилајнац и општина Деспотовац;

По основу старатељства над заштићеним природним добрима ЈП "Србијашуме" је корисник следећих рибарских подручја: "Јелашничка клисура", "Сићевачка клисура", "Лептерија-Сокоград", "Лазарев кањон", "Голија" и "Стара планина".

Управљање рибарским подручјем врши се на основу Програма управљања рибарским подручјем, Привременог програма управљања рибарским подручјем и Годишњег програма управљања рибарским подручјем. Програмима су дефинисане мере које је корисник обавезан да реализује у циљу што одговорније заштите и одрживог коришћења рибљег фонда.

ЈП "Србијашуме" управљање рибарским подручјима организује на терену преко следећих шумских газдинстава: ШГ "Београд" Београд, ШГ "Тимочке шуме" Бољевац, ШГ "Северни Кучај" Кучево, ШГ "Столови" Краљево, ШГ "Шумарство" Рашка, ШГ "Голија" Ивањица, ШГ "Пирот" Пирот и ШГ "Ниш" Ниш.

Поред стално ангажоване рибочуварске службе ЈП "Србијашуме" ангажује и рибочуваре-волонтере на основу чл. 11. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014) и у складу са Правилником о условима и начину организовања рибочуварске службе, обрасцу рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке ("Сл. гласник РС", бр. 7/2010) и Правилником о условима и начину организације рибочуварске службе и обрасцу вођења евиденције дневних активности рибочуварске службе ("Сл. гласник РС", бр.3/2016).

Шта мора да има рекреативни риболовац

1.Рекреативним риболовом може да се бави лице на основу дозволе за обављање рекреативног риболова. Дозволу за рекреативни риболов за календарску годину (годишња дозвола), за један дан (дневна дозвола), односно за више дана, а највише до седам дана (вишедневна дозвола) издаје корисник.

Годишња дозвола за рекреативни риболов важи на свим риболовним водама Републике Србије, осим на рибарском подручју на риболовним водама у заштићеном подручју.

Годишњу дозволу за рекреативни риболов лице купује у месту пребивалишта или боравишта, осим дозвола за риболов у заштићеном подручју. Корисник издаје дневну и вишедневну дозволу за рекреативни риболов за риболовне воде које су му уступљене на коришћење. За рибарско подручје на риболовним водама у заштићеном подручју дозволе издаје управљач заштићеног подручја. Дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју може да се користи само на рибарском подручју за које је издата.

2. Риболовац је дужан да води евиденцију о улову на јединственом обрасцу (Е-1). Евиденцију улова риболовац доставља кориснику на крају текуће године. Корисник не може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио евиденцију улова за претходну годину.

За све информације, примедбе, сугестије: ribarstvo@srbijasume.rs

Контакт

Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд, Србија

011 711 50 37, 011 711 25 33