Ретке врсте

Очување, заштита и унапређивање природних вредности представља део пословне стратегије и један од кључних циљева у пословној политици Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" Београд.

Србија је 2001. године потписала Конвенцију о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре (CITES Конвенција донета 03.03.1973. године у Вашингтону; измењена и допуњена 22.06.1979. године у Бону; потврђена у Србији 09.11.2001. године). Земље потписнице обавезале су се да буду чувари своје дивље флоре и фауне, свесне све веће вредности фауне и флоре са еколошког, научног, културног, привредног, рекреативног и естетског становишта, уз констатацију да дивља фауна и флора чини незаменљив део природних система земље који мора да се заштити за садашње и будуће генерације.

Такође, у циљу очувања природних ректости Србије, Влада Републике Србије донела је Уредбу о заштити природних реткости (1993. године), којом су одређене дивље врсте биљака и животиња стављене под заштиту, као природне вредности од изузетног значаја са циљем очувања биолошке разноврсности. Заштитa природних вредности подразумева забрану коришћења, уништавања и предузимања других активности, којима би се могле угрозити дивље врсте биљака и животиња, заштићене као природне реткости и њихова станишта.

Водич за препознавање заштићених врста Уредбом о заштити природних реткости и Конвенцијом о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне (интерног карактера), намењен је стручњацима ЈП "Србијашуме" (чуварима шума, шумарским инжењерима и другим запосленим у предузећу.), који раде на пословима заштите, гајења и одрживог планирања коришћења шумских екосистема и извођачима радова у шумарству, са циљем препознавања, евидентирања и заштите природних реткости.

Један од основних циљева водича је да шумарски инжењери на основу њега препознају природне реткости на терену (локалитет) и евидентирају их у Извођачком плану газдовања шумама (на карти одељења), односно сачине Преглед локалитета природних реткости (за ниво газдинске јединице и Шумске управе) и Карту природних реткости за сваку газдинску јединицу (која се сваке године допуњава новоидентификованим локалитетима природних реткости).

Преузмите комплетан текст о заштићеним и ретким врстама.