Закони, уредбе, правилници

Закон о водама

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

Закон о заштити природе

Закон о заштити животне средине

Правилник о форми, садржају и обиму финалног извештаја о коришћењу рибарског подручја

Правилник о начину обележавања рибарског подручја

Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем фонду

Правилник о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца

Правилник о обрасцу службене легитимације инспектора за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда

Правилник о садржини и начину вођења катастра риболовних вода

Правилник о садржини обрасца дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов и дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов у заштићеном подручју

Правилник о садржини обрасца годишње дозволе за привредни риболов

Правилник о службеној одећи рибочувара, изгледу рибочуварске значке и обрасцу рибочуварске легитимације

Правилник о условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за рибочувара, начину вођења регистра издатих лиценци, као и садржини и начину вођења регистра привредних рибара

Правилник о условима које мора да испуњава материјал за порибљавање

Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за рибочувара и стручног испита за рибара

Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2017. годину

Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов

Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда

Решење о установљавању рибарских подручја