Производи шума

Произодна функција шуме, као обновљивог природног ресурса са високом продукционом способношћу биомасе, даје изузетан значај шумарству у привредном развоју Србије.

Шума као традиционални извор сировина, у условима све бржег исцрпљивања бројних привредних ресурса у свету, добија све већи значај. За Србију је то посебно значајно јер њени природни услови опредељују шуму као главног корисника простора.

Производња дрвних сортимената има значајну предност у односу на производњу других материјала, јер не изазива загађење околине уз мали утрошак енергије за добијање резане грађе; дрво је продукт шуме која је обновљив ресурс, па постојање шуме и продукција дрвета утичу позитивно на животну средину.

ЈП "Србијашуме" теже постизању оптималне шумовитости са циљем максималне продукције дрвета (20.000 разних врста производа од дрвета) и осталих производа шуме, као и остварењу циљева везаних за шуму и животну средину.

Производни асортиман (дрвне сортименте) ЈП "Србијашуме" чини обло дрво, трупци (разврстани по класама и одговарајућим пречницима, као и намени) различитих врста лишћара (буква, храст, топола, домаћа топола, врба) и четинара (јеле-смрче, белог и црног бора), рудничко дрво, танка обловина, стубови за водове, обла грађа за кровне конструкције и др.

Просторно дрво чине техничка облица и цепаница (буква, храст, остали тврди и меки лишћари и четинари), целулозно дрво и дрво за дрвне плоче (тврди и меки лишћари и четинари), огревно дрво тврдих и меких лишћара и четинара одговарајућих класа.

Шуме су важан фактор еколошке економије, што подразумева производњу енергије из обновљивих извора шумске масе, биомасе.

У свету је све развијенији тренд тражње за биомасом, јер је дрво исувише вредно као сировина и треба га користити у друге сврхе, а као енергент само у виду шумске биомасе - нуспроизвода шумарства (огревно дрво нижих класа, сеченица, пањевина и шумски отпад).

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године дефинисана је потреба организованог коришћења обновљивих извора енергије у производњи топлотне и електричне енергије. Приоритет је успоравање стопе увоза енергената коришћењем шумске биомасе и смањивањем негативног утицаја на околину.

Анализом је доказано да је за рад топлане која греје град од 10.000 становника, уколико се као енергент користи гас или мазут, потребно ангажовати 9 радника, а уколико се користи биомаса, осигурава се у ланцу 135 радних места, што је од изузетне важности за равномеран регионални развој и запошљавање локалног становништва.