Надзорни одбор

Надзорни одбор ЈП "Србијашуме" има пет чланова.

Чланови Надзорног одбора ЈП "Србијашуме":

Председник

Милош Срећковић, дипл. правник

Рођен је 6. јуна 1982. године у Крагујевцу. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду, смер Унутрашњи послови.

Војску је служио у Гарди војске Србије, а од 2009. се активно бави адвокатуром.

Три пута га је Народна скупштина Републике Србије бирала за стални састав Републичке изборне комисије у чијем саставу се и данас налази.

Влада Републике Србије га 2013. године именује за председника Управног одбора ЈП "Србијашуме", након чега постаје председник Надзорног одбора предузећа, и ту функцију обавља и данас.

Живи и ради у Новом Саду. У сталном је радном односу у адвокатској канцеларији Срећковић.

Члан

Проф. др Милан Медаревић, дипл. инж. шум.

Др Милан Медаревић, редовни професор Универзитета у Београду, Шумарског факултета, рођен је 14.05. 1951. године у Дрвару, БиХ. На Шумарском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1975. године, магистрирао 1983. године и докторску дисертацију одбранио 1992. године. Од 1976. до 1979. године био је запослен у Институту за шумарство у Београду. Од краја 1979. године до данас запослен је на Шумарском факултету, где је 2003. године изабран у звање редовног професора. Године 1985. боравио је на студијском боравку у Минхену (СР Немачка), а 1989. год. у Зволену (тадашња Чехословачка). Област његовог истраживања је везана за планирање газдовања шумама, типологију (екологију) шума, инвентуру шума, угроженост шума, просторно планирање, као и заштиту животне средине шумовитошћу и шумом. Декан је Шумарског факултета Универзитета у Београду у другом мандату (2009-2015). Пре тoгa, био je председник Синдиката Шумарског факултета (1998-2000), шeф Кaтeдрe зa планирање газдовања шумама (2000-2004) и продекан за наставу (2006-2009). У периоду од 1994. до данас (са прекидом од две године), на основу споразума о међуфакултетској сарадњи (шумарских факултета у Београду и Бања Луци), ангажован је на извођењу наставе из предмета Уређивање шума на Шумарском факултету у Бањалуци. Последњих 6 година држи предавања по позиву на мастер студијама на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

У свом досадашњем раду проф. др Милан Медаревић објавио је два (2) поглавља у књизи међународног значаја (М14); један (1) рад у врхунском међународном часопису (М21), један рад у истакнутом међународном часопису (М22) и једанаест (11) радова у међународним часописима (М23). На међународним скуповима учествовао је са три (3) предавања по позиву, која су одштампана у целини (М31), двадесет шест (26) саопштења која су одштампана у целини (М33) и четрнаест (14) саопштења која су штампана у изводу (М34). Аутор је једне (1) истакнуте монографије националног значаја (М41) и две (2) монографије националног значаја (М42). Аутор је двадесет осам (28) поглавља у књигама категорије М42 или радова у тематским зборницима националног значаја (М45) и једне (1) карте у научној публикацији националног значаја (М46). У водећем часопису националног значаја (М51) објавио је двадесет осам (28) радова, двадесет три (23) рада у часописима националног значаја (М52) и један (1) рад у научном часопису (М53). На националним скуповима учествовао је са деветнаест (19) сопштења, која су одштампана у целини (М63) и шест (6) саопштења, која су одштампана у изводу (М64). Аутор је три (3) техничка решења из категорије М85.

Руководио је израдом већег броја оперативних и стратешких планова у шумарству у сарадњи са привредом. Био је коруководилац националног пројекта инвентуре шума, који је реализован уз донацију Норвешке владе и у сарадњи Шумарског факултета Универзитета у Београду са Норвешком шумарском групом (2004-2008). У последњих 20 година руководио je пројектима технолошког развоја који се у континуитету реализују на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Од 1997. године има стaтус националног коресподента у пројекту TBFRA-FAO, који се односи на оцену стања шума на регионалном и глобалном нивоу (од 2007. године). За потребе привреде извео је 185 главних и 17 техничких пројеката, при чему је руководио изградњом једног привредног објекта. Учествовао је као члан радног тима на изради Просторног плана Србије 1996. и 2010. године, као и у изради Стратегије просторног развоја Србије 2009. године.

Награде: За магистарску тезу нагређен је Октобарском наградом града Београда.

Током свог рада на Шумарском факултету оформио је нове предмете: Планирање управљања заштићеним подручјима, Еколошке основе планирања газдовања шумама, Просторна анализа у планирању газдовања шумама, Стратешко планирање у шумарству. Учествовао је у акредитацији мастер студија на енглеском језику из шумарске политике и економике са партнерима из Финске, БиХ, Македоније, Албаније и Хрватске. Био је ментор при изради 12 докторских дисертација, 19 магистраских радова, 18 мастер радова и 320 дипломских радова. Учествовао је у реализацији 7 међународних пројеката, од којих је био руководилац 3 пројекта. На националном нивоу учествовао је у реализацији 24 пројекта, од којих је био руководилац 8 пројеката и 2 подпројекта.

Научну сарадњу и стручне контакте успоставио је са бројним шумарским факултетима у Европи, као члан удружења Deans and Directors of European Forestry Faculties and Schools (од 2009. године) и члан у UNECE/FAO Team of Specialists on Monitoring Sustainable Forest Management. Био је председник Организационог одбора The International Scientific Congress "FIRST SERBIAN FORESTRY CONGRESS - FUTURE WITH FORESTS" (2010), члан Организационог одбора International Scientific Conference "FOREST ECOSYSTEMS AND CLIMATE CHANGES" (2010), члан Организационог одбора International Scientific Conference "FORESTS IN THE FUTURE – SUSTAINABLE USE, RISKS AND CHALLENGES" (2012) и председавајући 6. Конференције декана шумарских факултета Европе (2014). Члан је Савеза инжењера и техничара Србије, Инжењерске коморе просторних планера, Међународног удружења шумарских инжењера, Надзорног одбора ЈП "Србијашуме", итд. Био је члан Управног одбора ЈП "Србијашуме" у периоду од 1997. до 2000. год. Члан је уређивачког одбора часописа "Гласник Шумарског факултета" Универзитета у Београду, "Радови" Шумарског факултета Универзитета у Сарајеву, "Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци", "SEEFOR" и часописа "Пољопривреда и шумарство" Универзитета Црне Горе - Биотехничког факултета. Рецензент је три универзитетска уџбеника. Обавио је рецензију сертификационог процеса ЈП "Србијашуме", ЈП "Војводинашуме" и ЈП "Српскешуме".

Члан

Небојша Симић, дипл. инж. шум.

Рођен је 1980. године у Крушевцу. Завршио је средњу Машинско – електротехничку школу у Крушевцу, смер за електротехничара енергетике. Дипломирао је на Шумарском факултету 2008. године у Београду – Одсек за шумарство. Радно искуство стекао је у ЈП "Србијашуме", ШГ "Расина" Крушевац и ЈП "Национални парк Копаоник" на пословима прикупљања теренских података и издвајања састојина за израду основа газдовања шумама. Члан Уније еколога УНЕКО, Регионалног центра "Расина" у Крушевцу од оснивања 2010. године. Радио је као сарадник на пројекту "Дијалог ЕУ и Србије о примењеној екологији". Говори енглески језик.

Члан

Мехо Омеровић, дипл. политиколог

Рођен је 1959. године, у Горажду - Босна и Херцеговина. Дипломирао је 1983. године и стекао звање дипломираног политиколога. Од 1985. до 1990. године ради у Председништву ЦК СКЈ, а од 1990. до 1992. у Грмечу. Од 1992. до 1993. године је запослен у БМС Холдингу, од 1993. до 2001. у Металс трејду, а од 2001. године до данас запослен је у Народној скупштини Републике Србије. Од 2000. до 2006. године је на функцији председника ЈКП Паркинг сервис, а од 2002. до 2004. године био је члан УО Југословенског речног бродарства. Као одборник у Скупштини Града Београда је радио од 2000. до 2004. године, а од 2001. године до данас је на фунцији у Народној скупштини Републике Србије. Као председник Одбора Скупштине Србије за међународне односе радио је од 2000. до 2003. године, а као председник Одбора Скупштине Србије за рад, борачка и социјална питања од 2006. до 2012. године. Од 2008. године до 2012. био је члан Одбора Скупштине Србије за одбрану и безбедност, а од 2008. до данас је члан сталне делегације Скупштине Србије у Парламентарној скупштини ОЕБС. Од 2010. је члан Парламентарног форума држава западног Балкана за надзор над службама безбедности и председник Парламентарне групе пријатеља са Индонезијом. Од 2011. године је члан геј стрејт алијансе и Парламентарне комисије за контролу извршења кривичних санкција. Од 2012. године је члан Комисије Владе Републике Србије за рехабилитационо обештећење, члан Одбора Скупштине Србије за контролу служби безбедности и председник Комисије Скупштине за људска и мањинска права и равноправност полова. Од 2013. године је на функцији председника УО ЈП "Пошта Србија" и члан НО ЈП "Завод за уџбенике". Од 2015. године је члан НО ЈП "Србијашуме". Један је од оснивача Социјалдемократије 1997. године. Био је у Организационом тиму од формирања Савеза за промене, после ДОС. Члан је Председништва Социјалдемократије. Од 2006. године је члан, а од 2007. потпредседник Санџачке демократске партије. Од 2009. године је члан Председништва Социјалдемократске партије Србије.

Члан

Тихомир Мурић, спец. инж. шум.

Руководство

Вршилац дужности директора

Игор Брауновић, мастер менаџер

Телефон: 011 711 50 26

kabinet@srbijasume.rs

Рођен је 1975. године у Зрењанину. Звање мастер менаџера стекао је 2012. године на Факултету за индустријски менаџмент Универзитета Унион у Београду. Запослио се 1993. године као комерцијалиста у фирми "Дом" из Зрењанина, у којој је радио до 1998. године. Од 2000. до 2003. био је директор Омладинске задруге "Обнова", а од 2005. до 2007. комерцијални директор у "Akrobat" D.O.O. Од фебруара до новембра 2008. године био је директор маркетинга у "Rezime group" D.O.O. Од новембра 2008. године ради у ЈП "Србијашуме" као саветник генералног директора. У марту 2009. године постаје заменик генералног директора, а од марта 2010. године је законски заступник предузећа са свим правима, обавезама и одговорностима генералног директора. Решењем Владе Републике Србије именован је за в.д. директора овог предузећа 5.12.2017. године. Био је члан Управног одбора АМСС-а, Управног одбора Кошаркашког клуба "Црвена звезда", Републичког штаба за ванредне ситуације, Савета за успостављање еколошке мреже Натура 2000 у РС и члан организационог одбора ECO Fair-a. Од 2010. године је председник мушког одбојкашког клуба "Клек" - Србијашуме, који се такмичи у Супер лиги Србије, а 2011. године постаје члан Управног одбора Привредне коморе Србије. Аутор је стручних радова из области корпоративног управљања, који су објављени у стручним часописима и презентовани на међународним научним скуповима 2013. године. Говори енглески језик.

Заменик директора Предузећа и Извршни директор Сектора за ловство, рибарство и туризам

Др Милутин Ђорђевић, сци. мед.

Телефон: 011 711 50 37

djordjevic@srbijasume.rs

Рођен је 1968. године. Дипломирао је 1994. године на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду. Звање магистра ветеринарских наука је стекао 2000. године, а 2005. је постао доктор ветеринарских наука. Од 1993. до 1996. године је радио као секретар Савеза студената Београда, а на месту председника Савеза студената Београда је био од 1996. до 1998. године. У периоду од 1998. до 2000. године је обављао функцију помоћника министра у Министарству за науку и технологију. На Факултету ветеринарске медицине је од 1998. до 2002. године радио као асистент приправник, а од 2002. до 2006. као асистент. Од 2006. до 2011. године ради као доцент, да би 2011. постао ванредни професор. На функцији извршног директора Сектора за ловство, рибарство и остале ресурсе ЈП "Србијашуме" је од 2009. до 2015. године, а од 2015. године је члан Извршног одбора и извршни директор Сектора за ловство, рибарство и туризам у ЈП "Србијашуме". Председник је Ловачке коморе Србије, а члан Ветеринарске коморе Србије, Српског ветеринарског друштва и Савета за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Извршни директор Сектора за комерцијалне послове

Јован Чорбић, дипл. инж. шум.

Телефон: 011 711 50 34

jovan.corbic@srbijasume.rs

Рођен 1975. године у Прибоју на Лиму.

Дипломирао 2001. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, смер шумарство.

2001-2010. године, ревирни инжењер у ШУ "Рашка".

2010-2012. године, шеф ШУ "Рашка".

2012-2014. године, председник општине Рашка.

2014-2015. године, помоћник извршног директора Сектора за комерцијалне послове и маркетинг.

2015-2016. године, директор ШГ "Шумарство" Рашка.

2016-2018. године, помоћник извршног директора Сектора за комерцијалне послове и маркетинг.

Од априла 2018. године извршни директор Сектора за комерцијалне послове и маркетинг.

Ожењен је и отац двоје деце.

Извршни директор Сектора за коришћење шума и остале ресурсе

Јеша Ерчић, дипл. инж. шум.

Телефон: 011 711 50 38

jesa.ercic@srbijasume.rs

Јеша Ерчић, извршни директор Сектора за коришћење шума и остале ресурсе, рођен је 26. септембра 1970. године у Ваљеву, Србија. Завршио је основну и средњу школу у Ваљеву, дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Београду 1997. године, а мастер рад одбранио на ФОН-у 2012. године.

Јеша Ерчић је био ревирни инжењер, референт коришћења шума, саветник генералног директора и генерални директор ЈП "Србијашуме" у периоду 1998-2008.

2007-2008. год. обављао је дужност саветника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде и министра за инфраструктуру у Влади Републике Србије.

2008-2013. год. обављао је дужност помоћника генералног директора у ЈП "Железнице Србије".

2014-2016. год. је био директор Сектора услуга и предузетништва, а затим директор Сектора индустрије и пољопривреде у Привредној комори Србије.

2016-2018. год. обављао је дужност секретара Удружења за шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира ПКС.

2008-2014. год. је био члан Управног одбора ПКС.

Носилац је ордена Светог Саве II реда.

Ожењен је супругом Биљаном, професором књижевности. Имају двоје деце, сина Милана (20) и ћерку Софију (16).

Извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине

Др Предраг Алексић, дипл. инж. шум.

Телефон: 011 711 34 10

predrag.aleksic@srbijasume.rs

Предраг Алексић је дипломирао на Шумарском факултету у Београду, Одсек шумарство 1978. године. Магистрирао је 1985. и докторирао је на Шумарском факултету 1995. године, када је стекао звање доктора биотехничких наука – област шумарских наука. Године 2004. стекао је звање научног саветника у области биотехничких наука – област шумарских наука. Каријеру је почео 1979. године у Шумском газдинству Ниш, на пословима планирања газдовања шумамa. Од 1980. до 1992. године радио је у Шумској управи Алексинац на пословима коришћења, гајења и заштите шума. У 1993. години радио је у дирекцији Шумског газдинства Ниш на пословима руководиоца службе за шумарство. Од 1994. до 2000. године радио је као Руководилац Одељења за гајење шума у Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд. Од 2000. до 2008. године био је извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине у ЈП „Србијашуме“. Од 2008. до јуна 2011. године био је заменик извршног директора Сектора за шумарство и заштиту животне средине, а од јуна 2011. до децембра 2014. године био је извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине у ЈП „Србијашуме“. Влада Републике Србије именовала га је за вршиоца дужности директора ЈП „Србијашуме“ (26.12.2014. године). Био је: председник Регионалне скупштине СИЗ-а за шумарство Ниш (1979-1983), члан Научног већа Института за шумарство (2001-2003), члан Одбора за екологију Привредне коморе Србије (2002-2005) и члан Управног одбора ЈП „Србијашуме“ (2005-2009). Члан је Удружења шумарских инжењера и техничара Србије и Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду. Резервни је официр (1980-данас) и Судски вештак (2011-данас). Учесник је и организатор многих стручних и научних скупова. Објавио је преко 100 стручних и научних радова у земљи и иностранству. Говори руски и користи се енглеским језиком.

Извршни директор Сектора за развој и стратешко планирање

Маја Радосављевић, мастер шумарства

Телефон: 011 711 50 37

maja.srndovic@srbijasume.rs

Рођена је 1987. године у Фочи, Босна и Херцеговина. Звање дипломираног економисте на Пословном факултету у Београду Универзитета Сингидунум стекла је 2010. године са просечном оценом студија 9,01. Мастер студије на енглеском језику у области шумарске политике и економике завршила је 2012. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду и стекла звање мастера инжењера шумарства. У периоду од 2009. до 2013. године обављала је послове консултанта ГИЗ-а на прекограничним пројектима сарадње Босне и Херцеговине/Црне Горе/Србије и компаније Royal Haskoning DHV. У име Представништва Републике Српске (БиХ) била је координатор пројекта међународне сарадње сектора шумарства Аустрије и Републике Српске (БиХ) у Аустрији 2012. године. У оквиру ФОПЕР пројекта била је део Европског шумарског института од 2010. до 2012. године. У Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Управа за шуме, запослена је 2012. године на радном месту за планирање и извршење буџета. Од 2014. године ради у ЈП "Србијашуме" као руководилац Одељења за план и анализу, затим као шеф Кабинета генералног директора, након тога као помоћник извршног директора Сектора за стратешко планирање и развој. Од марта 2017. године је на функцији извршног директора Сектора за развој и стратешко планирање. Говори енглески језик.

Извршни директор Сектора за финансије и рачуноводство

Дејан Мирковић, мастер екон.

Телефон: 011 711 50 36

dmirkovic@srbijasume.rs

Рођен је 1970. годин у Истоку (Косово и Метохија). Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Приштини. На истом факултету завршава мастер студије и стиче звање мастер економиста. Поседује Сертификат о професионалном звању Овлашћени рачуновођа. Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Савеза економиста Србије. У периоду од 2014. до 2015. године члан је Одбора за праћење пословања Дунав банке Београд. Аутор је стручних радова из области корпоративног управљања. Пословну каријеру започео је 1992. године као оснивач приватног предузећа "Montenegro" у Истоку, где обавља дужност директора за финансијско-комерцијалне послове до 2000. године. До 2009. године је приватни предузетник (Prezent - Beograd). Од 2009. године ради у ЈП "Србијашуме", прво као заменик извршног директора Сектора за финансије и рачуноводство, а од октобра 2009. године и као извршни директор Сектора за финансије и рачуноводство. На тој функцији је до маја 2015. године, када је постављен за саветника директора предузећа за финансијска питања. Послове саветника обавља до августа 2017. године, када постаје координатор за економске послове. Децембра 2017. године именован је за извршног директора Сектора за финансије и рачуноводство.

Извршни директор Правног сектора

Ђурица Михаљчић, дипл. правник

Телефон: 011 711 22 78

djmihaljcic@srbijasume.rs

Рођен је 1977. године у Сан Хосеу, САД. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године. 2003. године се запослио у Компанији "Прогрес" А.Д. и до 2004. године радио у Дирекцији за правне, кадровске и опште послове као виши самостални правни референт. Од 2004. до 2006. године ради у истој компанији као стручни сарадник за нормативне послове у Сектору правних послова у Служби за правне, кадровске и опште послове, а од априла 2006. до фебруара 2007. године био је директор Службе за правне, кадровске и опште послове. Од фебруара 2007. до фебруара 2009. године био је директор Сектора за правне, кадровске и опште послове у Компанији "Прогрес" А.Д., а Одлуком Управног одбора ове компаније од 26.4.2007. године, именован је и за члана Извршног одбора Компаније "Прогрес" А.Д. Од марта 2009. године био је извршни директор Правног сектора у ЈП "Србијашуме". Од јануара до октобра 2015. године ради као заменик извршног директора Правног сектора у истом предузећу, а од октобра 2015. до децембра 2017. као помоћник извршног директора Правног сектора. Од 12. децембра 2017. године поново је на месту извршног директора Правног сектора ЈП "Србијашуме". Течно говори енглески језик и активно учествује на релевантним домаћим и страним стручним скуповима из области струке и делатности предузећа. Ожењен је, отац једног детета.