Основни подаци

Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" Београд

Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд

Агенција за привредне регистре, Београд, решење ДБ 3327/2005 од 28. фебруара 2005. године

Подаци о претходној регистрацији:

Број регистарског улошка: 1-20624-0, Трговински суд у Београду

ПИБ: 100002820

Број текућег рачуна: 160-8863-65, 105-4597-03

Матични број: 07754183

Претежна делатност: 0210

Назив делатности: Гајење шума и остале шумарске делатности

Подаци о оснивачу: Скупштина Републике Србије - Одлука бр. ПР. 101 од 29. јула 1991. године

Средства којим располаже Јавно предузеће "Србијашуме" су у државној својини.

Органи управљања ЈП "Србијашуме" су директор и Надзорни одбор.

Радом ЈП "Србијашуме" руководи директор.

Надзорни одбор ЈП "Србијашуме" има пет чланова, од којих четири члана именује држава, а једног именује предузеће.