Закони, уредбе, правилници

Закон о дивљачи и ловству

Уредба о установљавању ловних подручја на територији Републике Србије

Правилник о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи

Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете

Правилник о ловачким псима

Правилник о ловочуварској служби

Правилник о стручном испиту за стицање лиценце за обављање одређених послова у ловству

Правилник о начину обележавања, односно означавања граница и ловно-техничких објеката у ловишту

Правилник о мерама безбедности у ловишту

Правилник о ловачком испиту

Правилник о начину организовања стручне службе за газдовање ловиштем

Правилник о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и начину вођења евиденције

Правилник о измени Правилника о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и начину вођења евиденције

Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране које морају да испуњавају објекти за промет одстрељене дивљачи, као и начину вршења службене контроле одстрељене дивљачи

Правилник о условима и начину организовања лова, изгледу и садржини обрасца ловне карте, изгледу и садржини обрасца за лов крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи, као и изгледу и садржини обрасца извештаја о извршеном лову

Правилник о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп

Правилник о садржини и начину израде планских докумената у ловству

Правилник о катастру ловишта и централној бази података