Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 68.234
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 62.189
3 Укупна дрвна запремина (м3) 11.902.066
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 191,4
5 Укупан запремински прираст (м3) 328.853
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 5,3
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 1.688.489
7 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 54.326

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Куршумлија 33.795 6.202.228 183,5 161.657 4,8 901.295
Прокупље 20.409 3.811.438 186,8 116.205 5,7 494.024
Блаце 7.985 1.888.400 236,5 50.992 6,4 293.169

Радна јединица


РЈ за грађевинарство и изградњу путева

Палих бораца бб, Куршумлија

Телефон: 027 380 124

Расадник


Расадник "Доња Коњуша" послује у саставу ШУ "Куршумлија". Налази се на надморској висини од 296 м, на равном терену без нагиба, на путу између Доњег Плочника и Беољина. Укупна површина расадника износи 14,66 ха (3 ха продуктивна површина) и у њему се производе шумске саднице лишћара и четинара.

Teлeфoн: 027 380 470, 027 381 325