Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 68.513
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 62.568
3 Укупна дрвна запремина (м3) 12.253.059
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 195,8
5 Укупан запремински прираст (м3) 335.062
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 5,4
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 1.785.625
8 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 54.325

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Куршумлија 33.888 6.347.720 187,3 162.244 4,8 958.959
Прокупље 20.695 4.016.940 194,1 121.827 5,9 533.498
Блаце 7.985 1.888.400 236,5 50.992 6,4 293.169

Радна јединица


РЈ за грађевинарство и изградњу путева

Палих бораца бб, Куршумлија

Телефон: 027 380 124

Расадник


Расадник "Доња Коњуша" послује у саставу ШУ "Куршумлија". Налази се на надморској висини од 296 м, на равном терену без нагиба, на путу између Доњег Плочника и Беољина. Укупна површина расадника износи 14,66 ха (3 ха продуктивна површина) и у њему се производе шумске саднице лишћара и четинара.

Teлeфoн: 027 380 470, 027 381 325