Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 47.628
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 39.734
3 Укупна дрвна запремина (м3) 6.475.293
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 163,0
5 Укупан запремински прираст (м3) 186.007
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 4,7
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 1.003.774
8 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 30.252

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Краљево 17.340 2.910.440 167,8 80.984 4,7 454.382
Богутовац 9.742 1.368.152 140,4 34.810 3,6 195.162
Ушће 12.652 2.196.701 173,6 70.213 5,5 354.230

Раднa јединицa


РЈ за грађевинарство и изградњу путева

Кидричева 5/3, Краљево

Tелефон: 036 392 963, 036 392 961

Расадник


Расадник "Рибница" послује у саставу РЈ "Расадничка производња". Налази се на надморској висини од 200 м, на равном терену без нагиба. Укупна површина расадника износи 7 ха (5 ха продуктивна површина). Расадник се бави производњом шумских четинарских и лишћарских садница.

Излетничка

Teлефон: 036 371 426