Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 47.734
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 39.864
3 Укупна дрвна запремина (м3) 6.259.808
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 157,0
5 Укупан запремински прираст (м3) 178.299
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 4,5
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 851.889
8 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 30.252

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Краљево 17.531 2.635.558 150,3 73.799 4,2 327.251
Богутовац 9.798 1.382.973 141,2 35.155 3,6 197.397
Ушће 12.535 2.241.276 178,8 69.345 5,5 327.242

Раднa јединицa


РЈ за грађевинарство и изградњу путева

Кидричева 5/3, Краљево

Tелефон: 036 392 963, 036 392 961

Расадник


Расадник "Рибница" послује у саставу РЈ "Расадничка производња". Налази се на надморској висини од 200 м, на равном терену без нагиба. Укупна површина расадника износи 7 ха (5 ха продуктивна површина). Расадник се бави производњом шумских четинарских и лишћарских садница.

Излетничка

Teлефон: 036 371 426