Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 27.553
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 25.280
3 Укупна дрвна запремина (м3) 3.767.456
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 149,0
5 Укупан запремински прираст (м3) 115.475
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 4,6
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 527.883
7 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 89.575

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Крагујевац 15.004 2.098.782 139,9 61.583 4,1 272.475
Горњи Милановац 10.276 1.668.674 162,4 53.892 5,2 255.408

Расадник


Расадник "Рогот" послује у саставу РЈ "Ревир 2". Налази се на надморској висини од 115 м, на нагнутом терену (50) северозападне експозиције. Укупна површина расадника износи 7 ха (3 ха продуктивна површина) и у њему је заступљена производња шумских четинарских и лишћарских садница.