Основни подаци


1 Укупна површина - обрасло и необрасло земљиште (ха) 27.534
2 Површина под шумом - обрасло земљиште (ха) 25.275
3 Укупна дрвна запремина (м3) 3.784.022
4 Просечна дрвна запремина (м3/ха) 149,7
5 Укупан запремински прираст (м3) 115.724
6 Просечан запремински прираст (м3/ха) 4,6
7 Планирани принос - 10 год. (м3) 527.937
8 Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ха) 89.575

Шумске управе


Назив Површина (ха) Запремина (м3) Просечна дрвна запремина (м3/ха) Запремински прираст (м3) Просечан запремински прираст (м3/ха) Принос - 10 год. (м3)
Крагујевац 14.999 2.115.382 141,0 61.832 4,1 272.529
Горњи Милановац 10.275 1.668.640 162,4 53.891 5,2 255.408

Расадник


Расадник "Рогот" послује у саставу РЈ "Ревир 2". Налази се на надморској висини од 115 м, на нагнутом терену (50) северозападне експозиције. Укупна површина расадника износи 7 ха (3 ха продуктивна површина) и у њему је заступљена производња шумских четинарских и лишћарских садница.