Шумски путеви

ЈП "Србијашуме" поверено је да штити, унапређује и користи шуме, шумско земљиште и друге шумске потенцијале, те да управља њима.

Ови изузетно значајни задаци не могу се обавити стручно, савремено и правовремено ако не постоје добри шумски путеви.

Само оптимална отвореност шума путевима може обезбедити потребно присуство извршилаца послова и примену савремене механизације.

Са развојем цивилизације, све више долази до изражаја значај изградње квалитетних шумских путева.

Менаџмент ЈП "Србијашуме", као најзначајнији управљач државним шумама, ствара услове и врши градњу савремених шумских путева по највишим стандардима, а постојеће меке путеве постепено замењује савременим - тврдим путевима.

Савремено гајење шума и економско газдовање шумама са општеприхваћеном технологијом коришћења шума може се остварити само уз постојање одговарајуће инфраструктуре шума и уз техничку опремљеност.

Шумски путеви представљају услов за рационално, економично и интегрално газдовање над свим шумским ресурсима. Они служе за транспорт, за извођење биолошких мера и мера заштите у шуми против пожара, као и за лакше коришћење осталих благодети шуме.

Достигнута отвореност шумских комплекса у којима су изграђени шумски путеви са асфалтним или макадамским коловозом у развијеним земљама Европе креће се од 20 до 40 метара по хектару. Ово је омогућило да производња у шумарству буде скоро потпуно механизована због недостатка радне снаге, али и због хуманизације извођења радова.

У Србији је формиран "Катастар шумских путева" изграђених до краја 2004. године, и добијен је податак да је отвореност шума 7,23 м/хa. Отвореност тврдих шумских путева, код нас, износи 5,24 м/хa. То је испод стандарда земаља са развијеном шумарском привредом.

Шумски путеви у Србији користе се осим за потребе шумарства и за одвијање јавног саобраћаја, тј. за задовољавање потреба целокупне привреде и становништва у руралним подручјима. Изградња шумских путева утиче на развој пољопривреде и села, школства, здравства, производње лековитог и јестивог биља, те низа других активности које ангажују нову радну снагу, а све то повећава стандард људи и омогућава привредни и културни развој насеља у брдско-планинским регионима, што омогућава рурални развој.

Шумски путеви, осим наведеног, повезују делове највеће фабрике на свету, фабрике кисеоника, и пружају посебне погодности у шумарству. Шумски путеви су саставни део савременог стручног газдовања шумама.