Коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2018. години

Влада Републике Србије је донела Уредбу о утврђивању годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2018. годину ("Сл. гл. РС" број 21, од 19.3. 2018.године). Овом уредбом je утврђен Годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2018. години.

Средства Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2018. години користиће се за финансирање послова заштите шума, пошумљавања, неге шума, градње и реконструкције шумских путева, производње шумског семена и садног материјала и других послова од општег интереса за шумарство Републике Србије у износу од 750.000.000 динара, што је ниво средстава из 2017. године.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме је расписала Конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2018. годину ("Сл. гл. РС" број 23, од 23.03.2018. године).

У том смислу ЈП "Србијашуме" Београд у просторијама Генералне дирекције, дана 29.03.2018. године, је по традицији одржало састанак на тему: Израда Програма и Пројекта за коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2018. години.

Састанку су присуствовали представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за шуме: Љиљана Совиљ, Бисерка Стојановић, Гордана Глигорић, Богдан Летица, представници ЈП "Србијашуме" Београд: Извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине др Предраг Алексић, Извршни директор Сектора за коришћење и остале ресурсе Јеша Ерчић, помоћници извршног директора и руководиоци одељења из Сектора за шумарство и заштиту животне средине, носиоци израде Програма и Пројеката из ШГ.

На састанку су усаглашени ставови и донети бројни закључци чији је циљ што квалитетнија пријава на Конкурс и "повалачење" више средстава у 2018. гоидини из Буџетског фонда за шуме Републике Србије.