Јавно предузеће "Србијашуме"

Јавно предузеће "Србијашуме" газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 890.655 хектара. Од оснивања до данас пословање предузећа је усмерено ка потребама друштва и захтевима времена у коме живимо. У свом развоју предузеће тежи изградњи модерне, тржишно оријентисане и профитабилне компаније. Пословна стратегија, мисија и визија су усклађени са плановима и политиком Владе Републике Србије.

Пословни задаци предузећа су сложени и проистичу из чињенице да су шуме само условно обновљив природни ресурс и добро од општег друштвеног интереса, као и да се њима мора газдовати уз уважавање принципа одрживог коришћења. Такво газдовање шумама захтева усклађивање пословних активности са све израженијим еколошким и социјалним захтевима. Запослени у предузећу имају обавезу да шумама управљају као "добри домаћини", водећи рачуна о начину гајења, заштити и коришћењу шума. У циљу заштите животне средине ЈП "Србијашуме" организује акције пошумљавања, чишћења и уређивања заштићених природних добара, заштите шума од пожара и других елементарних непогода. Потврду за квалитетно одрживо газдовање шумама предузеће је добило кроз међународни FSCTM сертификат.