Јавно предузеће "Србијашуме"

Јавно предузеће "Србијашуме" газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 892.598 хектара. Од оснивања до данас пословање предузећа је усмерено ка потребама друштва и захтевима времена у коме живимо. У свом развоју предузеће тежи изградњи модерне, тржишно оријентисане и профитабилне компаније. Пословна стратегија, мисија и визија су усклађени са плановима и политиком Владе Републике Србије.

Пословни задаци предузећа су сложени и проистичу из чињенице да су шуме само условно обновљив природни ресурс и добро од општег друштвеног интереса, као и да се њима мора газдовати уз уважавање принципа одрживог коришћења. Такво газдовање шумама захтева усклађивање пословних активности са све израженијим еколошким и социјалним захтевима. Запослени у предузећу имају обавезу да шумама управљају као "добри домаћини", водећи рачуна о начину гајења, заштити и коришћењу шума. У циљу заштите животне средине ЈП "Србијашуме" организује акције пошумљавања, чишћења и уређивања заштићених природних добара, заштите шума од пожара и других елементарних непогода. Потврду за квалитетно одрживо газдовање шумама предузеће је добило кроз међународни Еф-Ес-Це (FSCTM) сертификат.

ЈП "Србијашуме" је у протеклој 2015. години постигло највећи обим производње од свог оснивања. Производња дрвних сортимената је остварена у износу од 1,35 милиона м3, што представља увећање од 5% у односу на претходну 2014. годину. Продаја дрвета је била већа за 7,4%, док је укупан приход од продаје дрвних сортимената већи за 11,2%. Остварен је укупан приход од 55,5 милиона евра и расход у износу од 51,4 милиона евра. У поређењу са 2014. годином, укупан приход је већи за 4,9 милиона евра, док су расходи повећани за само 1,24 милиона евра. Оваквом пословном политиком остварена је добит од 4,1 милиона евра.