Гајење шума

Очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих потенцијала шума и њихових функција и подизања нових шума у циљу постизања оптималне шумовитости, просторног распореда и структуре шумског фонда у Републици Србији је делатност од општег интереса. Шума је значајан природни ресурс и има непроцењив значај за очување животне средине. Шуме су фактор стабилности климатских елемената и појава, са великим утицајем на стабилност свих екосистема. Оне утичу на пречиишћавање ваздуха од прашине и других честица које доспевају у атмосферу, количину и распоред падавина, површинско, подповршинско и подземно отицање, формирање изворишта, квалитет и количину воде. Шуме имају хидролошку и водозаштитну улогу, као и значајну улогу у спречавању поплава. Шуме побољшавају хранљивост земљишта и повећавају њену плодност. Њихова заштитна функција огледа се и кроз спречавање ерозија и клизишта. Шуме су чувари биодиверзитета и генофонда од чијег опстанка зависе бројне врсте биљака, гљива и животиња. У шумама Србије живи 80% нашег биодиверзитета.

Свака људска делатност утиче на животну средину и здравље, што указује на све већу међузависност привреде и квалитета животне средине. Људске активности у сектору шумарства, као што су одрживо управљање шумама, пошумљавање и обнова шума могу имати значајног утицаја на смањење укупних концентрација гасова са ефектом стаклене баште у атмосфери. У зависности од врсте активности начин управљања шумама може значајно допринети борби против климатских промена.

ЈП "Србијашуме" усаглашава своје активности са еколошки прихватљивим, друштвено одговорним и економски исплативим приступом управљању шумским ресурсима, односно са концептом одрживог развоја. Развој предузећа ослања се на шумарство, као основну грану, али и газдовање осталим природним ресурсима у шумским подручјима као значајним потенцијалом, у циљу руралног развоја.

Један од највећих извора загађења животне средине представљају издувни гасови из индустрије и аутомобила који настају употребом фосилних горива. Биомаса из шумарства представља обновљиви извор енергије који се може користити као замена за фосилна горива у производњи топлотне и електричне енергије. За разлику од фосилних горива, сагоревањем биомасе се не повећава количина CO2 и других штетних гасова у атмосфери, што има позитиван утицај на животну средину.

ЈП "Србијашуме" у области гајења шума стручно и плански спроводи мере обнављања, неге и подизања нових шума и производи шумски репродуктивни материјал.