Одржана едукација рекреативних риболоваца на Великом ратном острву

Заједничка едукација рекреативних риболоваца на рибарском подручју "Београд" чији је корисник ЈП "Србијашуме" и рибарском подручју "Велико ратно острво" чији је корисник ЈКП "Зеленило-Београд", одржана је 13.10.2017. на Великом ратном острву. Предавање су одржали: стручно лице за рибарско подручје "Велико ратно острво" др Снежана Антонијевић, стручно лице за рибарско подручје "Београд" Ивана Станковић, дипл.инж.пољ.за сточарство, спец за ловну привреду, стручно лице за рибарско подручје "Дунав" маст Александра Комарницки-Ћирлић, дипл.биолог, стручно лице за рибарско подручје "Млава" Алан Кољукај, дипл.инж.пољ. за сточарство.

У уводном делу риболовци су информисани о границама рибарског подручја "Београд" и рибарског подручја "Велико ратно острво" и карактеристикама сваког рибарског подручја, након чега је едукација обављена у складу са припремљеним Програмом едукације рекреативних риболоваца током 2017. године.

Сви присутни су упознати са основама еволутивног развоја риба, врстама у оквиру породице Cyprinidae (број врста присутних у свету и код нас). Посебно су истакнути начини и методе распознавања врста у оквиру породице са посебним освртом на економски и рибарствено најважније врсте из ове групе. У циљу јаснијег уочавања разлика и специфичности врста, предавање је употпуњено фотографијама.

Присутнима су презентовани начини уношења и ширења инвазивних алохтоних врста које последњих година постаје све актуелније, будући да промене које ове врсте доносе имају еколошки, социјални и економски ефекат. Истакнуто је да инвазивне врсте најчешће поседују велики репродуктивни потенцијал, изражене компетитивне способности и велику способност адаптације, што им омогућава да много брже напредују у новој средини у односу на нативне таксоне. Разговарало се и о инвазивним врстама риба и водених биљака као и последицама њиховог присуства, утицају на постојеће врсте, станишта и екосистем у оквиру датог подручја. Учесници едукације су могли да погледају инвазивне врсте риба и водених биљака на унапред припремљеним паноима.

Предавачи су издвојили одредбе закона и подзаконских аката којима је регулисан рекреативни риболов (дозволе; образац евиденције улова; најважније одредбе Наредбе о мерама за очување и заштиту рибљег фонда; алати, опрема и средства којима се обавља рекреативни риболов; казнене одредбе за учињене прекршаје). Риболовци су информисани о раду рибочуварске службе, просторном распореду по секторима риболовних вода на рибарском подручју "Београд" током 2017. године. Такође је указано на значај заштите животне средине, поштовање правила понашања на и у близини воде. Посебно су истакнуте мере заштите и одрживог коришћења рибљег фонда које се на рибарском подручју "Београд" спроводе у 2017. години са освртом на мере заштите у посебним стаништима риба и локалитете са измењеним режимом риболова.

На крају едукације остављено је време за дискусију.