Чуварска служба

JП "Србијашуме" у складу са Законом о шумама ("Сл. гласник РС", број 46/1991, чланом 69-71) и Правилником о чувању шума има организовану службу чувања шума.

Под чувањем шума подразумева се заштита шума и шумског земљишта у државној служби од противправног присвајања и коришћења шума, заштита шума и обејката у шумама од пожара и других противправних радњи, као и заштита дивљачи и ловних објеката у ловиштима и друге имовине којом газдује ЈП "Србијашуме".

Чување шума се организује у шумским газдинствима, односно шумским управама по шумским рејонима.

Службу чувања шума у ЈП "Србијашуме" чине чувари шума који су по образовању шумарски техничари. Чувари шума су опремљени са службеним униформама, оружјем у складу са законским прописима и превозним средствима (мопеди, теренски аутомобили и др.).

Чувар шума обавља службену дужност на једном шумском рејону за који је задужен.

Чувар шума у оквиру својих обавеза и дужности, између осталог, врши евиденцију бесправно посечених стабала кроз књигу пањева, прикупља податке о починиоцима бесправних радњи, на основу чега подноси пријаву за шумску кривицу надлежним правосудним органима.