Биро за пројектовање у шумарству

Биро за планирање и пројектовање у шумарству се бави следећим пословима:

  1. прикупљање теренских података за израду основа газдовања шумама,
  2. израда планских докумената у шумарству (основе газдовања шумама и план развоја шумског подручја),
  3. прикупљање теренских података и израда програма газдовања приватним шумама,
  4. израда тематских карата у шумарству и
  5. дигитализација основних карата газдинских јединица које су у државном власништву.